Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady o zpracování osobních údajů

Ochranu vašich osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Přečtěte si, co vše děláme proto, aby Vaše osobní údaje u nás byly v bezpečí.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 známým jako „GDPR“. Tyto regulatorní předpisy chrání Vaše zájmy proti neoprávněnému zacházení s osobními údaji. V následujících řádcích Vám přiblížíme, jakým způsobem a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a kdo může být do procesu dále zapojen. Tyto informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete.

Pro koho jsou informace určeny?

Tyto informace jsou určeny především pro naše zákazníky, členy věrnostního programu a uživatele e-shopu, odběratele newsletteru, obchodní partnery a jejich zaměstnance a návštěvníky internetových stránek, jejichž jsme provozovatelem (dále jen „Internetové stránky“).

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost CURAPURA s.r.o., IČO: 09975691, se sídlem Lobezská č.p. 214/9 Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 40424.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme především osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci registrace Vašeho uživatelského účtu, tvorby objednávky, vyplnění dotazníkového formuláře, přihlášení k odběru novinek, vložení komentáře k produktům, případně další údaje související s vaším používáním Internetové stránky nebo osobní údaje, které získáme v rámci plnění smluvního vztahu. V rámci jednotlivých procesů dochází ke zpracování následujících údajů.

Objednávka produktu

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Fakturační a případně doručovací adresa, je-li jiná, než adresa fakturační

Registrace účtu

 • Jméno a příjmení
 • Heslo v šifrované podobě
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefon

Další nepřímé údaje

 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení relevantního obsahu jen pro vás a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Plnění smluvních vztahů

 • Název společnosti
 • IČO/DIČ
 • Jméno a příjmení kontaktní osoby
 • Adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Bankovní spojení
 • Informace o smluvním vztahu

Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy – zejména plnění smluv s uživateli e-shopu, s našimi obchodními partnery, nebo v rámci plnění Vašich objednávek;
 • Plnění právních povinností – zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy;
 • Ochrana našeho oprávněného zájmu – například ochrana naší Internetové stránky a sítě před zneužitím;
 • Správa a vedení Vašeho uživatelského účtu – zejména pro účely umožnění přístupu pro usnadnění Vašeho nákupu nebo využívání našich služeb, včetně věrnostního programu;
 • Efektivní komunikace a vedení e-shopu – zejména k uchování Vašich preferencí a časových úspor při tvorbě nové objednávky;
 • Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu;
 • Provádění přímého marketingu – tj. nabízení obdobných výrobků a služeb, přičemž tento specifický marketing můžeme realizovat i bez Vašeho souhlasu, vždy Vám však dáme možnost takové zpracování odmítnout a z odběru se odhlásit pomocí odkazu “Odhlásit odběr” v zápatí zprávy;
 • Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy – pouze pokud se k odběru dobrovolně přihlásíte nebo nám udělíte souhlas, odběr newsletterů je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu umístěného v každém takovém obchodním sdělení.

Zpracování Vašich osobních údajů pro výše uvedené účely je vždy realizováno na základě odpovídajícího právního základu v souladu s čl. 6 GDPR. Udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů probíhá pomocí aktivní interakce, tj. zaškrtnutím příslušného políčka souhlasu.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů např. pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu info@curapura.cz, případně odesláním požadavku na naši poštovní adresu.

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Doba zpracování Vašich osobních údajů se vždy odvíjí od účelu zpracování.

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy, objednávky

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy, po dobu 10 let od vyřízení objednávky

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Efektivní komunikace a vedení e-shopu, vedení uživatelského účtu

po dobu Vašeho využívání služeb e-shopu, po dobu Vašeho zapojení do věrnostního programu, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

Zasílání obchodních sdělení

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Opatření před uzavřením smlouvy

po dobu jednání o uzavření smlouvy

*Vaši e-mailovou adresu jsme oprávnění zpracovávat také ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

Jak jsou Vaše údaje chráněné?

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, se snažíme v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku, neoprávněné změně nebo odcizení. Máme zavedeny důsledné mechanismy řízení přístupu k osobním údajům.

Internetové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem s cílem minimalizace rizika porušení zabezpečení osobních údajů během přenosu dat (registrace, přihlašováni, odesílání v rámci formuláře apod.). Internetové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Shoptet, a.s.

Kdo se na zpracování Vašich osobních údajů podílí?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze našim oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým námi smluvně sjednaným zpracovatelům osobních údajů, případně dalším oprávněným správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na provozu našeho software, dopravě zboží, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e‑shopu nebo poskytující nám marketingové či účetní služby. Takovým subjektům však Vaše osobní údaje předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu info@curapura.cz.

V zákonem stanovených případech jsme oprávněni, resp. povinni, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Jak zpracováváme osobní údaje třetích osob?

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců našich obchodních partnerů, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které obdržíme od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, použijeme pouze za účelem plnění smluv. Jste-li naším obchodním partnerem, berete tímto na vědomí, že budeme zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání našeho smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Jste-li naším obchodním partnerem berete dále na vědomí, že o zpracování jejich osobních údajů musíte své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na Vaší straně na spolupráci s námi řádně poučit.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás zpracováváme osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování nám neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Vaší žádosti bohužel nebudeme moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím e-mail info@curapura.cz k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

Jak zajišťujeme aktuálnost této Informace o zpracování osobních údajů?

Průběžně můžeme Informaci o zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny této Informace o zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Tato Informace o zpracování osobních údajů nabývá účinnosti dnem 01.03.2021.

Poslední aktualizace proběhla v květnu 2021.